Shri Siddhantha Shikhamani.com

Veerashaiva Dharma Granth

Home

Shaiva Bharati Shoda Pratishtana

शोधप्रकाशन ग्रंथमाला- ६३
श्रीसिद्घान्तशिखामणितत्त्वामृत
ओवीबद्घ मराठी पारायण ग्रंथ

रचना
शेषनारायण देवाप्पा पसारकर

शैवभारती शोधप्रतिष्ठान
डी. ३५/७७, जंगमवाडी मठ,
वाराणसी (उत्तर प्रदेश) २२१ ००१

 S D Pasarkarसिद्घान्तशिखामणितत्त्वामृत (मराठी)
रचना : शे. दे. पसारकर
Shree Siddhant Shikhamani Tatvmrit (Marathi)
By S.D. Pasarakar
ISBN : 978-93-82639-039
प्रकाशक   :    शैवभारती शोधप्रतिष्ठान, जंगमवाडी मठ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश). स्थिरभाष  :        (०५४२) २४५०५४६
अक्षरसंयोजन :  शिवशक्ती कम्प्यूटर प्रोसेस, जंगमवाडी मठ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)    २२१ ००१
मुद्रक     :     बा.धों. कोरे, शिव ऑफसेट प्रिंटर्स, ‘शिवसदन’, माधवनगर रोड, सांगली. स्थिरभाष : (०२३३) २६४४१२७, २६२२५०४
©  प्रकाशक
प्रथमावृत्ती     :     २० जानेवारी २०१३,  प्रती ५,००० ।  द्वितीयावृत्ती :  १० मार्च २०१३ (महाशिवरात्री),  प्रती १५,०००
पुनर्मुद्रण    :    १९ ऑगस्ट २०१३, प्रती १५,००० (+ पॉकेट बुक प्रथमावृत्ती : १९ ऑगस्ट २०१३, प्रती १५,०००)
        एकूण प्रती ५०,०००
मूल्य     :     दोनशे रुपये (२०० रुपये)
ग्रंथासाठी संपर्क
श्रीधर श्रीराम पैलवान, १७०४, सोमवार पेठ, भवानी गल्ली, तासगाव, जि० सांगली. चरभाष : ९५२७८०६७५०, ९३७२१४८०९६
एस. के. हिरेमठ, ५५/४०, शाहीर वस्ती, भवानी पेठ, सोलापूर. स्थिरभाष : (०२१७) २७२७२२१ / चरभाष : ९९६०२२२१५१, ९४२१०३३७०६