Shri Siddhantha Shikhamani.com

Veerashaiva Dharma Granth

Chapter 16

अध्याय सोळावा


श्रीगणेशाय नमः । श्रीजगद्गुरु विश्वकर्ण शिवाचार्याय नमः  ॥  ॐ शिवाय नमः सूक्ष्मतनवे । अहिर्बुध्न्याय नमः जगद्गुरवे । दिगंबराय नमः स्थाणवे । सात्त्विकाय नमः अष्टमूर्तये  ॥ १ ॥        श्रोतेहो मागील अध्यायात । लिंगस्थलांतर्गत । भक्तस्थलातील उपस्थले समस्त । निरूपिली        सविस्तर  ॥ २ ॥  आता लिंगस्थलातील । बोधितील माहेश्वरस्थल । जगद्गुरू रेणुकाचार्य प्रेमळ । मुनिवर्य अगस्त्यासी  ॥ ३ ॥ 
लिंगस्थलांतर्गत माहेश्वरस्थल
अगस्त्य उवाच-
स्थलानां नवकं प्रोक्तं भक्तस्थलसमाश्रयम् । माहेश्वरस्थले सिद्घं स्थलभेदं वदस्व मे  ॥ १ ॥
रेणुकांसी म्हणति मुनिवर । भक्तस्थल निरूपिले सविस्तर । लिंगस्थलातील माहेश्वर-। स्थलभेद आता निरूपावे  ॥ ४ ॥ 
श्रीरेणुक उवाच-
माहेश्वरस्थले सन्ति स्थलानि नव तापस । कि‘यागमस्थलं पूर्वं ततो भावागमस्थलम्  ॥ २ ॥
ज्ञानागमस्थलं चाथ सकायस्थलमीरितम् । ततोऽकायस्थलं प्रोक्तं…

Read more: Chapter 16