Shri Siddhantha Shikhamani.com

Veerashaiva Dharma Granth

Arathi

श्रीसिद्घान्तशिखामणे: आरार्तिक्यम्
(श्रीसिद्घान्तशिखामणीची आरती)
जय रेणुकगीते मातः! जय रेणुकगीते । रेणुक-हृदय-विहारिणि जय जय शिवगीते  ॥ धृ. ॥
श्रीसिद्घान्तशिखामणिसंज्ञे सु‘याते । कलशीसम्भवमुनिवर-सुकृतैरवतीर्णे  ॥ १ ॥
एकोत्तरशतसं‘यस्थल-मणिमयदीपे । शिवयोगिशिवाचार्यैः स्वर्णाक्षररचिते  ॥ २ ॥
अष्टावरणविधायिनि षट्स्थलसोपाने । पंचाचारविमर्शिनि तत्त्वत्रयगीते  ॥ ३ ॥
गुरु-चर-लिंगसपर्यादीक्षावि‘याते । शतशतभक्तसुगीते विद्ये ब‘ह्मपरे  ॥ ४ ॥
शरणागतकरुणारस-घटशोभितहस्ते । निश्चलभक्तिविधायिनि मलहारिणि गंगे  ॥ ५ ॥
श्रीशिवयोगिसुवेद्ये शैवागमविद्ये । षडधिकत्रिंशद्बुद्बुद-शिवसागररम्ये  ॥ ६ ॥
काशीपीठाधीशै: कांक्षितदिग्विजयै: । प्रवचनमालाग‘थिता भूमण्डलधार्या  ॥ ७ ॥
ज्ञानामृतपरितृप्तैः कोटिजनैर्वन्द्ये । सा त्वं भगवति मातः! जय रेणुकगीते  ॥ ८ ॥आरती श्रीसिद्धान्तशिखामणीची
आरती रेणुकगीतेची । भवभयहारिणी मातेची  ॥ धृ. ॥
रेणुकमुखातुनी पूर्ण । झालीस माते अवतीर्ण।
धन्य ते कर्ण अगस्तीचे । झाले अमृत जीवनाचे ।
सुकृत जन्मांचे ङ्गळले, जगद्गुरु वक्ता, अगस्त्य…

Read more: Arathi